Facility

FACILITY

Kyoto Area

 • OPEN:Aug.2012

  Regalore Comfort Kyoto Katsura

  14-7, Katsurakasugacho, Nishikyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto

 • OPEN:Sep.2013

  Regalore Comfort Kyoto Iwakura

  333-3, Hataedacho, Iwakura, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto

 • OPEN:Jul.2015

  Regalore Comfort Kyoto Fushimi

  9-11, Kogamorinomiyacho, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto

Shiga Area

 • OPEN:Feb.2013

  Regalore Comfort RAC-Shiga

  682-1, Shimomagari, Ritto-shi, Shiga

 • OPEN:Aug.2013

  Regalore Comfort Konan Resort

  1447-3, Yasu, Yasu-shi, Shiga

 • OPEN:Jul.2014

  Regalore Comfort Otsu-Ogoto

  2-35-15, Noka, Otsu-shi, Shiga

 • OPEN:Oct.2014

  Regalore Comfort Otsu-Tsukinowa

  3-34-11, Tsukinowa, Otsu-shi, Shiga

 • OPEN:Sep.2016

  Regalore Comfort Kusatsu

  1-3-33, Kasayama, Kusatsu-shi, Shiga

Hyogo Area

 • OPEN:Dec.2018

  Regalore Comfort Kawanishi Keyakizaka

  2-62-22, Keyakizaka, Kawanishi-shi, Hyogo1

Kyushu Area

 • OPEN:Dec.2012

  Regalore Comfort Kumamoto

  3-6-25, Tamukae Minami-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto

 • OPEN:May.2014

  Regalore Comfort Oita Nakatsu

  1-2111, Sakaemachi, Nakatsu-shi, Oita